++421 56 6883873

OMNEC s.r.o - je výrobná spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na výrobu, dodávku a montáž oceľových konštrukcii a stavbu priemyselných objektov.
Medzi naše hlavne činnosti patrí aj opláštenie a zastrešenie nových a jestvujúcich objektov.       

Spoločnosť OMNEC bola založená v roku 2006.
Obchodné meno spoločnosti: OMNEC, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: M. R. Štefánika 191, 075 01 Trebišov
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice.

Spoločnosť bola založená za účelom podnikania a hlavný predmet činnosti je:
1. Výroba a montáž kovových konštrukcií
2.Zváračské práce
3.Výroba výrobkov, doplnkov a obalov z kovov
4.Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka s kvalitou vyrábaných a dodávaných produktov a služieb.

Pre splnenie týchto cieľov má od roku 2008 spoločnosť zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 osvedčený certifikátom č. SK 9001-09/2008-1 pre výrobu kovových výrobkov vydanej certifikačným orgánom Prvá zváračská, a.s., Bratislava.
Zároveň spoločnosť preukázala, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém riadenia kvality procesu zvárania podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 3834-2:2006 pre výrobu kovových výrobkov osvedčený certifikátom č. SK 3834-038/2008-1.
Pre úspešné riadenie a efektívne fungovanie spoločnosti zabezpečujeme zlepšovanie systému manažérstva kvality, k čomu nám slúži „Príručka kvality“, ktorá zahŕňa a popisuje všetky činnosti týkajúce sa manažérstva kvality spoločnosti OMNEC s.r.o. v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2001